AV voor de onlineshop van Ha-Ra GmbH

 1. Algemeen

  1. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die via de onlineshop worden gesloten tussen Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1, 66450 Bexbach, Duitsland hierna ’Ha-Ra’), met als domeinnaam ha-ra.de en haar klant (hierna: de ’KLANT’).
  2. Deze AV bevatten specifieke regelingen voor klanten die ondernemer zijn in de zin van § 14 van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Burgerlijk Wetboek], hierna: de ’ONDERNEMER’). Deze specifieke clausules voor het zakelijke transacties worden geïdentificeerd door een expliciete verwijzing naar de ONDERNEMER en zijn niet van toepassing op transacties met consumenten in de zin van § 13 van het BGB.
  3. Ha-Ra erkent geen afwijkende Algemene voorwaarden van haar klanten, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Ha-Ra werden goedgekeurd.
 2. Sluiten van een koopovereenkomst

  1. De KLANT kan de gewenste producten aan het winkelwagentje toevoegen door op de betreffende knop te klikken en vervolgens het bestelproces starten door op het winkelwagentje te klikken. Binnen de bestelprocedure moet de KLANT de nodige contactgegevens voor verzending en betaling invoeren en de bestelling afronden door te klikken op de knop ’Bestellen met betalingsverplichting’.
  2. De KLANT kan invoerfouten verbeteren, met name voor producten die per ongeluk in het winkelwagentje zijn geplaatst, door de gewenste hoeveelheid in het winkelwagentje in te voeren en gebruik te maken van de beschikbare knoppen. Tijdens de bestelprocedure kan de KLANT de invoerfouten in de verschillende stappen verbeteren door naar de betreffende stap te navigeren met de knoppen ’vooruit’ en ’terug’ in de browser.
  3. De voorstelling van de producten in de onlineshop van Ha-Ra vormt een niet-bindende uitnodiging aan de KLANT om een bestelling te plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling doet de KLANT een bindend aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst voor de producten in de winkelwagen. Ha-Ra bevestigt onmiddellijk per e-mail de ontvangst van de bestelling. De contractuele relatie komt tot stand door deze automatische bevestiging van de bestelling.
  4. De koopovereenkomst wordt aangegaan met Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1, 66450 Bexbach, Duitsland.
  5. De taal van de koopovereenkomst is het Duits.
 3. Opslag van de tekst van de overeenkomst

Ha-Ra zorgt voor het bewaren van de tekst van de overeenkomst. De bestelgegevens worden afzonderlijk schriftelijk (per e-mail) aan de KLANT verzonden. De AVV kunnen in de onlineshop worden opgevraagd en afgeprint.

 1. Herroepingsrecht

De consument beschikt in beginsel over een wettelijk herroepingsrecht. De wettelijke voorschriften met betrekking tot een eventueel bestaand herroepingsrecht zijn uitsluitend opgenomen in de herroepingsinstructie, die door de KLANT tijdens de bestelprocedure kan worden opgevraagd.

 1. Prijzen en verzendkosten

  1. De op de dag van de bestelling geldende prijzen zijn van toepassing, zoals weergegeven in de onlineshop.
  2. De in de onlineshop weergegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief de btw.
  3. Voor goederen die in een pakje of op een andere wijze via de post worden verstuurd geldt: De in de onlineshop weergegeven prijzen zijn exclusief de verzendkosten voor de verpakking en porto. Er volgt in de bestelprocedure een dynamische berekening van de verzendkosten, die voor de bestelling in het overzicht van het winkelwagentje worden weergegeven.
  4. Wij bieden kosteloze verzending aan. De informatie over de voorwaarden waaronder de verzending gratis is, vindt u op de pagina met verzendinformatie op https://www.ha-ra.de/de/abholung-und-lieferung.
  5. In individuele gevallen kan het zijn dat de KLANT voor grensoverschrijdende leveringen verdere taksen (bijvoorbeeld in het geval van een intracommunautaire aankoop) en/of heffingen (bijvoorbeeld douanerechten) moet betalen.
 2. Betalingsvoorwaarden

  1. Ha-Ra aanvaardt uitsluitend de betaalvormen die in de bestelprocedure in de onlineshop worden aangeboden. De KLANT kiest zelf de door hem gewenste betaalvorm onder de mogelijke betaalwijzen.
  2. Bij levering tegen vooruitbetaling via overschrijving moet de KLANT aan de verkoper het bedrag van de aankoopprijs overmaken plus alle leverings- en verzendkosten. Levering vindt plaats na ontvangst van het volledige factuurbedrag op de bankrekening van Ha-Ra.
  3. Bij betaling via PayPal van de firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg moet de KLANT deze betalingsprocedure doorlopen, de nodige informatie verstrekken en eventueel de betaling aan Ha-Ra bevestigen. PayPal Plus aanvaardt als betaalvormen PayPal, automatisch incasso, kredietkaart en factuur. Meer info vindt u op de website van PayPal op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home.
   1. Bij een levering op factuur is de aankoopprijs netto (zonder enige inhouding) onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 dagen na factuurdatum of ontvangst van de goederen betaalbaar. De wettelijke bepalingen betreffende de gevolgen van wanbetaling zijn van toepassing.
   2. Bij levering tegen betaling met kredietkaart geeft de KLANT de kredietkaartmaatschappij de toestemming om het volledige factuurbedrag, inclusief leverings- en verzendkosten, op de vervaldag in rekening te brengen. Naargelang het te betalen bedrag of het type levering, kan de klant gevraagd worden om een tweede authenticatiefunctie via de website van de kredietinstelling uit te voeren. De KLANT dient dan de betaling met zijn persoonlijke tweede authenticatiemiddel zoals paswoord, PIN, TAN, of zijn biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of een gezichtsscan met een aparte app te controleren. De opdracht voor de afboeking wordt in dat geval gegeven bij de bevestiging van de bestelling.
   3. Voor betaling per automatisch incasso dient de KLANT zijn IBAN en de rekeninghouder mee te delen. Na de uitgifte van de factuur wordt het factuurbedrag geboekt op de rekening van de KLANT. Bij een mislukte automatische incasso vallen de kosten hiervoor bij PayPal ten laste van de KLANT. De KLANT behoudt het recht om te bewijzen dat er geen of slechts een gering schadebedrag is veroorzaakt door het mislukte automatisch incasso.
   4. Voor een betaling via PayPal Plus moet de KLANT beschikken over een PayPal-rekening en inloggen met zijn persoonlijke gegevens. In dat geval moet de KLANT de betaalprocedure van PayPal doorlopen en de betaling aan Ha-Ra bevestigen. Wanneer de KLANT kiest voor een PayPal-betaling via kredietkaart kan hem gevraagd worden, naargelang het te betalen bedrag of het type levering, om een tweede authenticatiefunctie via de website van de kredietinstelling uit te voeren. De KLANT dient dan de betaling met zijn persoonlijke tweede authenticatiemiddel zoals paswoord, PIN, TAN, of zijn biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of een gezichtsscan met een aparte app te controleren.
  4. KLANTEN die ONDERNEMER zijn in de zin van § 14 van het BGB hebben slechts een recht op verrekening wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist of erkend door Ha-Ra of de tegenvorderingen gebaseerd zijn op dezelfde rechtsverhouding. Dit verbod op verrekening geldt niet voor KLANTEN, die consument zijn in de zin van § 13 van het BGB.
 3. Leverings- en verzendingsvoorwaarden – Informatie inzake de berekening van de leveringstermijn

  1. De levering van goederen die in een pakje of op een andere wijze via de post wordt geleverd vindt plaats, tenzij anders met de KLANT overeengekomen, via de diensten van de post (pakje, pakket, brief, koerierdienst, enz.) op het adres dat voorkomt in de bestelling van de KLANT.
  2. Leveringen aan packstations zijn niet mogelijk.
  3. Levering op de Duitse eilanden is niet mogelijk.
  4. De levertijd wordt afzonderlijk aangegeven op de betreffende productdetailpagina.
  5. De op de productdetailpagina vermelde levertijd begint bij vooruitbetaling op de werkdag na de betaalopdracht van de KLANT aan de uitvoerende kredietinstelling en bij alle overige betaalvormen op de werkdag na de dag van het sluiten van de overeenkomst.
  6. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen gaat bij leveringen aan ondernemers over op de ondernemer zelf of op een persoon die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen, in geval van verkoopverzending, reeds bij de uitlevering van de goederen op de vervoerder. Bij leveringen aan consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen overeenkomstig § 446 van het BGB op de consument over bij de levering van de goederen aan de consument. Wat het lopen van risico’s betreft, staat dit gelijk aan overdracht wanneer de KLANT in gebreke blijft met de aanvaarding.
  7. Bestellingen kunnen worden geplaatst door alle klanten uit de Europese Economische Ruimte en, indien van toepassing, de overige landen die in de onlineshop en/of in de tabel met verzendkosten staan vermeld. Leveringen vinden alleen plaats binnen Duitsland en naar de landen die in de onlineshop en/of de tabel met de verzendkosten zijn vermeld.
  8. Ha-Ra informeert haar KLANT onmiddellijk in geval van vertraging bij de levering.
  9. Wanneer de pakjesdienst het product aan Ha-Ra terugstuurt omdat de afgifte aan de KLANT niet mogelijk was, draagt de KLANT de kosten om het pakje opnieuw te verzenden. Dit geldt niet wanneer de KLANT een eventueel bestaand herroepingsrecht heeft uitgeoefend parallel aan de geweigerde aanvaarding of indien de KLANT niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of indien de KLANT tijdelijk niet in staat was om de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij Ha-Ra de dienst een redelijke termijn op voorhand had aangekondigd.
 4. Eigendomsvoorbehoud

  1. Ha-Ra behoudt het eigendomsrecht van de verkochte goederen totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
  2. De goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen tot aan de volledige betaling van de facturen door de KLANT noch aan derden worden verpand of als zekerheid dienen. De KLANT moet Ha-Ra onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen wanneer en in hoeverre derden beslag leggen op de goederen.
  3. Indien het gedrag van de KLANT dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde aankoopprijs, heeft Ha-Ra het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst volgens de wettelijke regelgeving en de teruggave van de goederen te eisen op basis van het eigendomsvoorbehoud en de herroeping. Wanneer de KLANT de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kan Ha-Ra deze rechten alleen doen gelden wanneer het vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn heeft aangeboden aan de KLANT of een dergelijke termijn volgens de wettelijke regelgeving overbodig is.
 5. Kwaliteitsgarantie/garantie wegens gebreken/verplichte kennisgeving

  1. De rechten in geval van gebreken in het voorwerp van de aankoop worden beheerst door de wettelijke bepalingen.
  2. Voor vorderingen wegens gebreken door ONDERNEMER die handelaar zijn in de zin van het HGB [Handelsgesetzbuch - Wetboek van Koophandel] is vereist dat zij hun verplichtingen inzake de controle van de goederen en de kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk naar behoren zijn nagekomen. Deze verplichting tot kennisgeving geldt niet voor KLANTEN, die consument zijn in de zin van § 13 van het BGB.
  3. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken door een VENNOOTSCHAP bedraagt 12 maanden, te rekenen vanaf de risico-overdracht aan de VENNOOTSCHAP. Deze inkorting van de garantieverplichting geldt niet voor KLANTEN, die consument zijn in de zin van § 13 van het BGB.
 6. Aansprakelijkheid

  1. Aanspraken van de KLANT op schadevergoeding of vergoeding van onnodige kosten tegen Ha-Ra worden, ongeacht de juridische aard van de aanspraak, door deze bepalingen buiten de garantieregeling om geregeld.
  2. De aansprakelijkheid van Ha-Ra is – ongeacht de rechtsgrond – uitgesloten, tenzij de oorzaak van de schade berust op opzet en/of grove nalatigheid van Ha-Ra, haar medewerkers, haar vertegenwoordigers of haar agenten. Voor zover de aansprakelijkheid van Ha-Ra is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers of agenten van Ha-Ra. De aansprakelijkheid van Ha-Ra volgens het Produkthaftungsgesetz blijft onaangetast (§ 14 ProdHG) [Wet betreffende de productaansprakelijkheid].
  3. Ha-Ra is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan het lichaam, de gezondheid of het leven van mensen die is gebaseerd op een opzettelijke, grove nalatigheid of nalatige plichtsverzuim door Ha-Ra of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Ha-Ra.
  4. Indien Ha-Ra ten minste nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, d.w.z. een verplichting waarvan de naleving van bijzonder belang is voor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst (essentiële contractuele verplichting of een ’Kardinalpflicht’), is de aansprakelijkheid beperkt tot de typisch voorkomende schade, d.w.z. tot dergelijke schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is in het kader van de overeenkomst. Een essentiële contractuele verplichting of ’Kardinalpflicht’ in bovenvermelde zin is een verplichting waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarop de KLANT gewoonlijk vertrouwt en mag vertrouwen.
 7. Opslag en beveiliging van gegevens

Alleen de bepalingen qua gegevensbescherming van de Privacyverklaring op de website https://ha-ra.de zijn van toepassing.

 1. Opmerking overeenkomstig Art. 14 van de Verordening inzake online geschillenbeslechting

  1. KLANTEN die consument zijn in de zin van § 13 van het BGB beschikken over de mogelijkheid hun geschillen op het EU-portaal ’Uw Europa’ (https://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) een online beslechtingsprocedure voeren met de hulp van een erkend beslechtingsorgaan. Het online beslechtingsplatform van de EU hiervoor vindt u onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. De online beslechtingsprocedure is geen verplichte voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de gewone bevoegde rechtbanken, maar vormt een alternatieve manier om geschillen die in het kader van een contractuele relatie kunnen ontstaan, op te lossen.
  3. Andere nationale regelgeving betreffende het verloop van de beslechtingsprocedures blijven onaangetast door de bovengenoemde bepalingen in de punten 12.1 en 12.2.
 2. Aanwijzing overeenkomstig § 36 van het VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) [Consumentengeschillenbeslechtingswet]

  1. KLANTEN die consument zijn in de zin van § 13 van het BGB beschikken over de mogelijkheid tot een alternatieve beslechting van hun geschillen in de zin van § 36 van het VSBG.
  2. De alternatieve beslechtingsprocedure is geen verplichte voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de gewone bevoegde rechtbanken, maar vormt een alternatieve manier om geschillen die in het kader van een contractuele relatie kunnen ontstaan, op te lossen.
  3. Ha-Ra staat open voor en/of is verplicht tot alternatieve geschillenbeslechting in de zin van paragraaf 36 van het VSBG. Voor een beslechting kunt u zich wenden tot de Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, E-mail: mail@universalschlichtungsstelle.de, Tel.: 07851 / 795 79 40, Fax: 07851 / 795 79 41, Website: http://www.verbraucher-schlichter.de.
 3. Slotbepalingen

  1. Voor deze koopovereenkomst geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  2. Consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, is de bovenstaande rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.
  3. Indien de KLANT een handelaar is, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de bevoegde rechtbank die waar statutaire zetel van Ha-Ra in Lichtenkopfer Weg 1, 66450 Bexbach, Duitsland is gevestigd.
  4. Hetzelfde geldt wanneer de KLANT een ondernemer is en geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de verblijfplaats of gewone verblijfplaats op het ogenblik van de indiening van de vordering niet bekend is, onverminderd de bevoegdheid van Ha-Ra om ook een beroep te doen op de rechtbank in een ander rechtsgebied.

Opgemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de